IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

KOMUNIKAT

W ramach konkursu do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 17-24.02.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO. Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2567 zł.