Bezpłatne szkolenie PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W LOKALNYCH MEDIACH

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

 

PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W LOKALNYCH MEDIACH

 

 

DLA KOGO?

Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych mediów.

 

TERMIN: 28 listopada 2018r. 

 

GODZINY: 9:00-15:00

 

MIEJSCE:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, Opole, Budynek Błękitna Wstęga

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 26 listopada 2018 r.
 • Formularz należy nadesłać na adres: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl
 • Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl 
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia 

 

Celem szkolenia jest:

 • Budowanie ekologicznej marki gminy;
 • Zasady promocji i informacji z uwzględnieniem zagadnień różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. 

 

 

Podstawowe zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do marketingu –definicje, zasady, narzędzia;
 2. Analiza gminy pod względem ekologicznych rozwiązań, bioróżnorodności i ochrony środowiska;
 3. Promocja gminy, jako element zielonego marketingu;
 4. Proces zarządzania marketingowego;
 5. Innowacyjne trendy w działaniach marketingowych;
 6. Budowa wizerunku ekologicznej gminy;
 7. Jak kreować zieloną gminę w świadomości publicznej i mediach;
 8. Promowanie i korzyści płynące z działań mających na celu propagowanie ekologicznej postawy gminy, zyski, jakie czerpie gmina z kreowania ekologicznej postawy.
 9. Edukacja ekologiczna i przykłady ekologicznych kampanii promocyjnych;
 10. Grupy odbiorców, dla których ekologiczna marka gminy jest znaczącym wyróżnieniem

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

 

Irena  Krukowska – Szopa  

20 letnie doświadczenie w działaniach na rzecz III sektora, długoletni trener organizacji pozarządowych, prowadzi szkolenia w zakresie partycypacji i konsultacji społecznych, w ramach prowadzonych projektów mobilizuje mieszkańców do udziału w decyzjach dotyczących ochrony środowiska i przyrody, animuje  współpracę III sektorów na rzecz rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych.  

Prezeska Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”,  która od wielu lat realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i krajobrazu, animacji i partycypacji społecznej.

W dziedzinie ekologii wytrwale prowadzi kampanie na rzecz małej retencji i działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Więcej informacji na: www.zielonaakcja.pl; www.edukacjaodpadowa.pl; www.malaretencja.pl www.wioskizpomyslem.pl .

 

                                                                                                                

Dr Karolina Królikowska

Doktor Nauk o Ziemi (w zakresie geografii, specjalność ochrona środowiska, doktorat obroniony na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego); adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu); członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS); problematyka badawcza dotyczy społecznych aspektów zarządzania środowiskiem przyrodniczym, w szczególności udziału społecznego i konfliktów ekologicznych, a także różnych aspektów turystyki zrównoważonej; brała udział w kilku międzynarodowych projektach naukowych w ramach programów ramowych UE; uczestniczyła w projektach praktycznych z zakresu zarządzania obszarami chronionymi i partycypacji społecznej realizowanych przez CRS ( Skuteczne Zarządzanie Obszarami Natura 2000, Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000); konsultant i kierownik projektów z zakresu zarządzania środowiskowego (wojewódzkie i miejskie programy ochrony środowiska, strategiczne oceny oddziaływana na środowisko).