Opis projektu

Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. 19 marca 2014 roku w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice.

Aglomerację tworzy Opole- miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin- Partnerów.

Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy zdecydowali się na współpracę zostały zapisane w Porozumieniu. Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.

Obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Partnerów jest projekt Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej, który uzyskał dofinansowanie w konkursie w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013. Projekt służyć będzie identyfikacji wspólnych celów rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego AO, wzmocnieniu pełnionych przez Opole funkcji miejskich i metropolitalnych, a także rozbudowie powiązań funkcjonalnych między gminami AO.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami nt. Aglomeracji Opolskiej. Mają one charakter wprowadzenia i zawierają podstawowe informacje na temat Aglomeracji, danych statystycznych, a także kierunków rozwoju i celów działania AO.

 

Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w systemie zarządzania funduszami unijnymi

Aglomeracja Opolska powstała na mocy porozumienia zawartego we wrześniu 2012 roku. Stanowiła płaszczyznę współpracy 20 samorządów gminnych skupionych na obszarze funkcjonalnym Opola. Do grona gmin współpracujących ze sobą w ramach Aglomeracji dołączyła nieco później gmina Tułowice. W tej formule...

Rozwój Aglomeracji Opolskiej – od koncepcji powstania do przyszłej wizji rozwoju (2)

Aglomeracja Opolska powstała na mocy porozumienia 20 opolskich gmin jako płaszczyzna wielokierunkowej współpracy samorządów. W dokumencie tym stwierdzono, iż rezultatem działania Aglomeracji powinna być dalsza poprawa jakości życia jej mieszkańców. Tak określona co do genezy i celu Aglomeracja...

Rozwój Aglomeracji Opolskiej – od koncepcji powstania do przyszłej wizji rozwoju (1)

Powołana z inicjatywy dwudziestu samorządów województwa opolskiego Aglomeracja Opolska stanowi płaszczyznę współdziałania gmin. Współpraca między samorządami Aglomeracji ma wszechstronny charakter, w szczególności jednak obejmuje następujące dziedziny: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój...