Plan Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego

18  sierpnia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Przyjęto na nim Plan Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Dokument określa kierunki i działania, które prowadzić mają do integracji transportu publicznego na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Integracja różnych systemów transportu publicznego (miejskiego, podmiejskiego i regionalnego) to łączenie ich w jeden zintegrowany system funkcjonalny, podnoszący atrakcyjność transportu publicznego oraz jego konkurencyjność względem transportu indywidualnego.

W pierwszej części dokumentu przedstawiono diagnozę stanu istniejącego w obszarze dostępności komunikacyjnej na terenie gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Przeanalizowano także uwarunkowania prawne w zakresie zasad organizacji zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego oraz zawierania umów z operatorami transportu zbiorowego, przeprowadzono również analizę lokalnych dokumentów planistycznych.

Na  tej podstawie zaprojektowano zintegrowaną sieć komunikacyjną publicznego transportu zbiorowego. W ramach prac nad dokumentem określono wielkość pracy eksploatacyjnej, koszty funkcjonowania sieci, a także priorytety w zakresie połączeń. Zaprezentowano wytyczne w zakresie integracji organizacyjnej, taryfowo-biletowej oraz informacji pasażerskiej. Ponadto zaproponowano harmonogram działań w zakresie integracji oraz rekomendacje dla poszczególnych gmin.

Dokument zawiera propozycje działań zmierzających do integracji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Ich realizacja, w całości lub w wybranych aspektach, zależeć będzie od woli członków Stowarzyszenia i interesariuszy.

Przyjęcie dokumentu pozwoli na wsparcie działań Stowarzyszenia w przedmiotowym obszarze oraz zaangażowanie w powyższe działania innych podmiotów.