Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Wiodącą rolę w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pełni Instytucja Zarządzająca. Ponosi ona odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdrażanie programu oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących implementacji Programu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) Instytucją Zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego jest Zarząd Województwa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego funkcję jednostki pełniącej zadania Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 sprawuje Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na portalu poświęconemu funduszom europejskim, publikuje informacje o pozostałych programach operacyjnych, obowiązujących przepisach i dokumentach. Znajdują się tam również adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

Portal Funduszy Europejskich