POWERTY

POWERTY INTERREG EUROPE

Renewable energies for vulnerable groups

 

POWERTY, czyli projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla grup wrażliwych” jest to międzynarodowe przedsięwzięcie partnerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE.

 

Całkowity budżet projektu:

1.127.226,00 €

Czas realizacji projektu:

01.08.2019 – 31.01.2023

Partner wiodący projektu:

Andaluzyjska Agencja Energetyczna, Regionalne Ministerstwo Zatrudnienia, Przedsiębiorstw i Handlu, Rząd Andaluzji – AEA (Hiszpania).

Pozostali Partnerzy:

  1. Agencja Środowiska Energetycznego Owernia - Rodan - Alpy – Francja.
  2. Agencja Energetyczna Plovdiv – Bułgaria
  3. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – Polska
  4. Agencja Inwestycji Publicznych i Rozwoju - Litwa
  5. Uniwersytet w Manchester – Wielka Brytania.

 

Założenia projektu:

Dekarbonizacja systemu energetycznego wymaga, aby wszyscy obywatele Europy mogli w pełni korzystać z odnawialnych źródeł energii. Istnieje jednak wysoki odsetek obywateli, którzy nie mają możliwości posiadania urządzeń do produkcji energii odnawialnej, tworząc w ten sposób grupę dotkniętych „ubóstwem energetycznym”.

Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na trudnościach z zaspokajaniem podstawowych potrzeb energetycznych po rozsądnej cenie. Wzrost cen energii, gazu lub ciepła staje się poważnym problemem społecznym w regionie opolskim. Często prowadzi to do ubóstwa energetycznego. Udział ubogich energetycznie wyniósł 15% (średni wskaźnik w Polsce = 9,6%). Ubóstwo energetyczne dotyka obecnie około 50 000 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 178 000 obywateli.

Rozkład ubóstwa energetycznego mieszkańców Opolszczyzny zależy głównie od:
- cech gospodarstwa domowego (41% budynków wybudowanych przed II wojną światową, wskaźnik Polski = 20%),

- wielkości miejscowości,
- złej sytuacji społeczno-ekonomicznej wielu grup społecznych (słabsze grupy: pracownicy, rolnicy
i osoby samozatrudnione, emeryci).
W „Strategii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i środowiska 2020” określono, że do 2020 r. "Należy ocenić ubóstwo energetyczne i opracować program jego ograniczenia".
Obecnie udział źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie opolskim wynosi 5,4%. Największa część produkcji energii ze źródeł odnawialnych pochodzi z biomasy i hydroelektryczności. Zwiększenie udziału produkcji energii ekologicznej do 7% jest wymieniane jako jeden z oczekiwanych wpływów RPO 2014-20.

Potrzeba poprawy w odniesieniu do sytuacji terytorialnej:
1. Należy promować wykorzystanie ekoenergii wśród słabszych grup społecznych.
2. Urządzenia wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb grup szczególnie wrażliwych powinny być wybierane z uwzględnieniem ceny instalacji i przyszłych kosztów operacyjnych.
Istnieją poważne bariery, które utrudniają korzystanie z energii odnawialnej słabszym grupom. Są to:
1. Problemy prawne dotyczące procesów inwestycyjnych (problemy z uzyskaniem odpowiednich decyzji i zezwoleń).
2. Brak jasnej polityki w zakresie rozwoju źródeł energii ekologicznej.
3. Brak długoterminowego systemu wsparcia finansowego dla inwestorów.
4. Trudności w uzyskaniu połączenia z siecią.
5. Brak wystarczającej infrastruktury sieciowej.

 

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu POWERTY jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez tzw. grupy wrażliwe. Projekt ma umożliwić małym, znajdującym się w trudnej sytuacji  gospodarstwom domowym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Realizacja tego przedsięwzięcia ma także na celu zachęcenie producentów sprzętu do jego projektowania na potrzeby małych gospodarstw domowych. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do walki
z ubóstwem energetycznym.

 

Strona projektu:

https://www.interregeurope.eu/powerty/