Dokumenty regionalne

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja 7

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WO 2014-2020 (wersja nr 7) Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 03.11.2021 r. C(2021)7454 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.

 

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 7) są stosowane od 8 listopada 2021 r., tj. daty notyfikacji Programu, będącej datą doręczenia Decyzji Komisji Europejskiej Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

 

W wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020 zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 03.11.2021 r. C(2021)7454, wydatki związane z operacjami wspierającymi kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowujących do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) stają się kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

 

Pozostałe wydatki związane ze zmianą programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzoną Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 3 listopada 2021 r. C(2021)7454 stają się kwalifikowalne od dnia 27 września 2021 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja nr 7)

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja 6

14 stycznia 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Decyzją Wykonawczą Komisji C(2021)281 z dnia 14 stycznia 2021 r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 6) są stosowane od 18 stycznia 2021 r. tj. daty notyfikacji Programu, będącą datą doręczenia Decyzji Komisji Europejskiej Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

W wyniku zmiany RPO WO 2014-2020 zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 14 stycznia 2021 r. C(2021)281, wydatki związane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19 stają się kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Wydatki niezwiązane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, ale kwalifikujące się w wyniku zmiany RPO WO 2014-2020 zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 14 stycznia 2021 r. C(2021)281, stają się kwalifikowalne od 23 grudnia 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 4

20 lutego 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 20 lutego 2020 r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.
Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja nr 4 są stosowane od 21 lutego 2020 r. tj. daty notyfikacji Programu.
Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 20 lutego 2020 r. C(2020)1004 stają się kwalifikowalne od 7 stycznia 2020 r.

Aktualne dokumenty do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 4
Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]
Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]
Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]
Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]
Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 2

28 marca 2018 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 28 marca 2018 r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.
Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 28.03.2018 r. C(2018)1974 stają się kwalifikowalne od dnia 5 stycznia 2018 r.

Aktualne dokumenty do pobrania:

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [RPO WO 2014-2020], który został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 w dniu 12 grudnia 2014 r.

Dokument określa najważniejsze dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego obszary wsparcia, które będą współfinansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR] i Europejskiego Funduszu Społecznego [EFS]. Całkowity budżet Programu wynosi blisko 944,97 mln Euro, w tym kwota alokacji z EFRR stanowi ponad 679,15 mln Euro, natomiast z EFS prawie 265,82 mln Euro (około 1,15% ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności na lata 2014-2020).

Przyjęte w RPO WO 2014-2020 zintegrowane podejście tematyczne i terytorialne znajduje wyraz w układzie 11 Osi priorytetowych, w ramach których zostały określone cele szczegółowe przyporządkowane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym, tj.:

 • OP I Innowacje w gospodarce
 • OP II Konkurencyjna gospodarka
 • OP III Gospodarka niskoemisyjna
 • OP IV Zapobieganie zagrożeniom
 • OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • OP VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
 • OP VII Konkurencyjny rynek pracy
 • OP VIII Integracja społeczna
 • OP IX Wysoka jakość edukacji
 • OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 • OP XI Pomoc techniczna.

Dokumenty archiwalne dostępne są pod adresem: http://rpo.opolskie.pl/?p=106">http://rpo.opolskie.pl/?p=106