E-COOL

 

 

E-COOL INTERREG EUROPE

Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation
of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem

 

 

E-COOL, czyli projekt pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” jest to międzynarodowe przedsięwzięcie partnerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE.

 

Całkowity budżet projektu:

2.044.477,00 €

Czas realizacji projektu:

01.06.2018 – 31.05.2023

Partner wiodący projektu:

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla – Hiszpania - www.camaradesevilla.com

Pozostali Partnerzy:

  1. Jihomoravský kraj – Republika Czeska - www.kr-jihomoravsky.cz
  2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Grecja - http://www.ptapatt.gr/index.php/gr/  
  3. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Chorwacja – www.mingo.hr
  4. Consiliul Judeţean Harghita – Rumunia - www.harghitacounty.ro
  5. Regione Puglia – Włochy - http://bollentispiriti.regione.puglia.it 
  6. Zemgales plānošanas regions – Łotwa - www.zemgale.lv
  7. Hanzehogeschool Groningen – Holandia - www.hanze.nl
  8. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – Polska – www.ao.opole.pl
  9. Devon County Council (UK) – Wielka Brytania – www.devon.gov.uk

 

Założenia projektu:

Promowanie przedsiębiorczości jest ważnym motorem inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego zaangażowaniu społecznemu, co stanowi jeden z głównych celów regionów europejskich ujętych w strategii "Europa 2020". Poprawa przedsiębiorczości przynosi korzyści zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Jest ona nie tylko siłą napędową tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, ale również przyczynia się do samorealizacji jednostki i ma wpływ na szereg celów społecznych. W związku z tym UE zachęca do podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój przedsiębiorczości, aby uwolnić potencjał wzrostu przedsiębiorstw i ludzi. Samozatrudnienie nie jest jednak celem osobistym Europejczyków w ogóle, gdyż tylko 37% Europejczyków (Eurobarometr 2012) deklaruje, że chciałoby pracować na własny rachunek.

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości, przyjęty przez Komisję Europejską w 2013 r. w celu ożywienia ducha przedsiębiorczości w Europie, obejmuje inicjatywy mające na celu edukowanie młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości. Aby zapewnić utrzymanie konkurencyjności gospodarki UE na świecie, młodzi Europejczycy muszą być zmotywowani i zainspirowani do rozwijania ducha przedsiębiorczości. W planie działania UE 2020 sugeruje się, że młodzi ludzie, którzy mają możliwość zdobycia specjalistycznego wykształcenia w zakresie przedsiębiorczości, mają większe szanse na rozpoczęcie działalności gospodarczej i są lepiej przygotowani do podejmowania wyzwań zarówno
w życiu zawodowym, jak i osobistym. Wszystkie powody są dobre, aby zapewnić naszym młodym ludziom lepszą jakość kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Większość podejść przyjętych
w ostatnich latach koncentrowała się na doskonaleniu umiejętności lub kompetencji, które młodzi ludzie powinni zdobyć w ramach systemu edukacji. Potrzebne jest jednak zintegrowane podejście,
w którym ich szkoła, przyjaciele, rodzina i otoczenie społeczne odgrywają swoją rolę, aby stworzyć środowisko, w którym przedsiębiorczość może rozkwitać.

E-COOL określa i będzie wymieniał - za pomocą podejścia czterostopniowego - dobre praktyki
w zakresie tworzenia bardziej owocnych ekosystemów przedsiębiorczości oraz działania mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości w postawach i nastawieniu młodych ludzi. Dobre praktyki i zdobyte doświadczenia zostaną przeniesione do planów działania, które zostaną włączone do polityk regionalnych.

 

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu E-COOL jest poprawa skuteczności polityki regionalnej w promowaniu ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży, przyczynianie się do przyszłego rozwoju gospodarczego
i zwiększania konkurencyjności UE.

Szczegółowe cele:

- udoskonalanie i osiąganie skuteczniejszych polityk promujących przedsiębiorczość poprzez kształtowanie polityki opartej na dowodach oraz poprzez innowacyjne podejście do inspirowania młodych ludzi. Dobre praktyki zostaną zidentyfikowane i wymienione na poziomie międzynarodowym i regionalnym,

- zwiększenie wiedzy decydentów politycznych, specjalistów i urzędników państwowych zajmujących się przedsiębiorczością i edukacją. Nowe podejście zostanie uwzględnione poprzez określenie praktyk, wymianę między regionami, opracowanie wspólnych analiz i tworzenie działań na rzecz właściwej edukacji, 

- zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z edukacji w zakresie przedsiębiorczości,
a także promowanie współpracy między regionami UE w zakresie opracowania nowych polityk. Zostanie to osiągnięte poprzez rozpowszechnianie działań projektowych i ich wyników wśród zainteresowanych stron w całej UE oraz organizowanie międzyregionalnych spotkań projektowych, warsztatów i wizyt technicznych.

 

Strona projektu:

https://www.interregeurope.eu/e-cool/

 

Facebook:

https://www.facebook.com/pg/ECOOL-Project-1968073949893220/about/?ref=page_internal

 

Zespół projektowy:

- Katarzyna Harnyś – Mielnik – e-mail: katarzyna.mielnik@ao.opole.pl, tel.: +48 77 66 61 403.

- Agnieszka Rozmus – e-mail: agnieszka.rozmus@ao.opole.pl, tel. +48 77 44 61 408