Konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości

Informacja o konkursie na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych w projekcie „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” (E-COOL)

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje projekt pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” – akronim: E-COOL, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu INTERREG EUROPE.

Jednym z głównych celów projektu jest wymiana tzw. dobrych praktyk z obszaru edukacji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży pomiędzy partnerami projektu , możliwość zaadaptowania podobnych przedsięwzięć we własnym środowisku, a także promowanie kultury przedsiębiorczości.

W projekcie współrealizowanym przez 10 partnerów z Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Łotwy, Włoch, Chorwacji, Holandii i Polski, wymiana dobrymi praktykami odbywa się podczas międzynarodowych seminariów poświęconych prezentacji oraz ocenie tych przedsięwzięć. Najbliższe seminarium ma być poświęcone omawianiu przykładów działań włączających w zakresie edukacji przedsiębiorczej skierowanych do grup defaworyzowanych. Działania te mają być skierowane do dzieci i młodzieży z obszarów marginalizowanych, imigrantów, ale również do studentów o wysokim współczynniku intelektualnym.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczej dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na potrzeby realizacji projektu E-COOL.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty zajmujące się szeroko pojętym kształceniem i edukacją (w tym postaw przedsiębiorczych) z obszaru województwa opolskiego tj. szkoły, uczelnie wyższe, placówki edukacyjne, placówki prowadzące kształcenie, instytucje powiązane ze szkolnictwem, organizacje pozarządowe itp. jak i osoby indywidualne (np. nauczyciele, wykładowcy, pedagodzy) po uprzednim uzyskaniu rekomendacji instytucji, w której realizowane były działania zgłaszane jako dobra praktyka.

Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:

- bezpośrednio byli lub nadal są zaangażowani w realizację dobrej praktyki polegającej na szeroko rozumianej edukacji przedsiębiorczości skierowanej do dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na terenie województwa opolskiego,

- przedstawią dobrą praktykę z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych, z terenu województwa opolskiego na wymaganych formularzach oraz w formie prezentacji w języku polskim i angielskim,

- będą mogli przedstawić wybraną dobrą praktykę na forum międzynarodowym w języku angielskim.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa Regulamin konkursu.

Co rozumiemy przez „dobrą praktykę”?

Dobrymi praktykami określamy działanie przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty. Dobre praktyki to oryginalne i nowatorskie działania, które mogą posłużyć dla innych szkół/placówek/ organizacji jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu, a ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty.

Jaka dobra praktyka może być zgłoszona do konkursu?

Do niniejszego konkursu mogą być zgłoszone wszelkie dobre praktyki (konkursy, szkolenia, programy nauczania, wydarzenia itp.) z obszaru edukacji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży które:

 okazały się skuteczne na obszarze województwa opolskiego, dostarczając już namacalnych i wymiernych rezultatów w osiągnięciu konkretnego celu,

 mogą być potencjalnie interesujące dla innych regionów/państw,

 mogą być transferowalne do innego obszaru/środowiska,

 wyróżniają się innowacyjnością,

 są ściśle powiązane z szeroko rozumianą przedsiębiorczością ludzi młodych.

Do kiedy i w jaki sposób można składać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: biuro@ao.opole.pl do dnia 31 sierpnia 2020 roku na załączonych formularzach.

Jakie nagrody można wygrać w konkursie?

Podmiot zgłaszający najwyżej ocenioną dobrą praktykę otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu upominkowego o równowartości 500 PLN (słownie: pięćset złotych). Dodatkowo wytypowani przedstawiciele instytucji zgłaszającej (lub osoby zgłaszające dobrą praktykę) będą mogli wziąć udział w seminarium międzynarodowym realizowanym w ramach projektu. Z uwagi na pandemię COVID-19 seminarium będzie miało charakter on-line. Jeżeli sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 ulegnie zmianie, przewiduje się udział w seminarium wyjazdowym zorganizowanym u jednego z partnerów projektu. W takim przypadku organizator konkursu (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) pokryje koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem maksymalnie 2 przedstawicieli instytucji zgłaszającej zwycięską dobrą praktykę (za wyjątkiem diet zagranicznych).

Etapy konkursu:

1. Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

2. Ocena zgłoszeń do dnia 7 września 2020 roku.

3. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 8 września 2020 roku.

4. Podpisanie porozumienia dotyczącego udziału w seminarium międzynarodowym oraz prezentacji dobrej praktyki w języku angielskim.

5. Zgłoszenie wybranej dobrej praktyki do prezentacji podczas międzynarodowego seminarium.

6. Ocena dobrej praktyki pod kątem jej przydatności, innowacyjności i transferowalności przez wszystkich partnerów zagranicznych projektu oraz ich partnerów regionalnych.

7. Zamieszczenie dobrej praktyki w bazie najlepszych dobrych praktyk na stronie programu INTERREG EUROPE.,


14 września 2020 r. Jury powołane przez Organizatora rozstrzygnęło Konkurs na Najlepszą Dobrą Praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych w projekcie „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” (E-COOL).

Dobra praktyka zgłoszona przez Zespół Szkół w Głogówku (Szkolny Punkt Informacyjny i Kariery, SZPIK) spełniła wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz zyskała pozytywną ocenę Członków Jury.