III posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych

W dniu 28 października 2019 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu odbyło się już trzecie posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych w ramach projektu pn. „E-COOL” .

„E-COOL”, czyli projekt pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” jest międzynarodowym przedsięwzięciem partnerskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE. Głównym założeniem projektu jest promocja przedsiębiorczości wśród ludzi młodych. Projekt określa i będzie wymieniał - za pomocą podejścia czterostopniowego - dobre praktyki w zakresie tworzenia bardziej owocnych ekosystemów przedsiębiorczości oraz działania mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości w postawach i nastawieniu młodych ludzi. Dobre praktyki i zdobyte doświadczenia zostaną przeniesione do planów działania, które zostaną włączone do polityk regionalnych. Każdy z partnerów zawiązuję grupę partnerów regionalnych, którzy współpracują na płaszczyźnie regionalnej, ale także angażują się w wyjazdy na poziomie międzynarodowym.

Wymiana dobrych praktyk odbywa się w trakcie międzynarodowych spotkań i polega na przedstawieniu przez każdego z partnerów przykładu najlepszych rozwiązań. Następnie każda
z prezentowanych praktyk podlega ocenie. Najwyżej oceniane praktyki stanowią źródło inspiracji do ich zaimplementowania przez partnerów projektu poprzez ujęcie ich w Planach działania. Podczas
I Seminarium Międzynarodowego w Brnie (4-5 grudnia 2018 roku), którego tematem przewodnim była współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym w nauczaniu przedsiębiorczości ludzi młodych, najlepszą praktyką z obszaru województwa opolskiego było cykliczne wydarzenie pn. „Startup Mixer” prezentowane przez Park Naukowo - Technologiczny. Tematem II Seminarium Międzynarodowego, które odbędzie się w dniach 27.11. – 28.11.2019 r. w Groningen w Holandii, będą innowacyjne metody nauczania przedsiębiorczości na etapie szkoły podstawowej i średniej.

W trakcie III spotkania grupy Partnerów Regionalnych omówiono dobrą praktykę pn. "Przedsiębiorczy talent" z fundacji publicznej Andalucía Emprende z Hiszpanii, która ma zostać zaadoptowana na obszarze województwa opolskiego. Wybraliśmy także z naszego grona przedstawiciela Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, który na najbliższym seminarium międzynarodowym w Groningen w Holandii, organizowanym przez Uniwersytet Hanze zaprezentuje najlepszą praktykę w innowacyjnych metodach nauczania przedsiębiorczości ludzi młodych na poziomie szkół podstawowych i średnich. Dziękujemy wszystkim za bardzo owocne spotkanie.