Harmonogram naborów RPO WO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Pliki do pobrania - dokumenty obowiązujące:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok - wersja 5

Wieloletni plan naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - wersja 40

 


 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok oraz Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020 w trakcie realizacji Programu mogą ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.


Komunikat dotyczący rezygnacji z naboru wniosków w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej poddziałania, działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej i poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursów zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 7 z dnia 24 lipca 2019 r. w ramach:

– poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej którego rozpoczęcie zaplanowano w grudniu 2019 r.,

– poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, którego rozpoczęcie zaplanowano w grudniu 2019 r.,

 


Komunikat dotyczący opóźnienia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursu zaplanowanego na III kwartał 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 6 z dnia 25 lipca 2017 r.

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach ww. poddziałania wynika z konieczności doprecyzowania kryteriów wyboru projektów dla poddziałania, w związku problemami, jakie zostały zgłoszone przez ekspertów i wnioskodawców w trakcie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru.

Termin naboru  wniosków o dofinansowanie dla ww. poddziałania został wyznaczony na grudzień 2017 r.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej wersji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.


Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w ramach działań/poddziałań: 1.2, 2.1.4, 2.2.2, 2.3, 6.1, 9.2.2 oraz rezygnacji z naborów w ramach działania 7.3 i poddziałania 2.2.1.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

  • 1.2 Infrastruktura B+R,
  • 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,
  • 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,
  • 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (wybór operatora),
  • 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi lokalne),
  • 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 4 z dnia 29 maja 2017 r.

Opóźnienie przeprowadzenia naborów w ramach ww. działań/poddziałań wynika z aktualizacji „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020″ i konieczności dostosowania dokumentów programowych do treści Wytycznych.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla ww. działań/poddziałań zostały zaplanowane w III oraz IV kwartale 2017 r.

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów zaplanowanych w 2017 roku w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej i poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok – wersja nr 5 z dnia 26 czerwca 2017 r.


Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w ramach działań/poddziałań: 1.2 Infrastruktura B+R, 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi lokalne), 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

  • 1.2 Infrastruktura B+R,
  • 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,
  • 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi lokalne),
  • 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 4 z dnia 29 maja 2017 r.

Opóźnienie przeprowadzenia naborów w ramach ww. działań/poddziałań wynika z aktualizacji „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020″ i konieczności dostosowania dokumentów programowych do treści Wytycznych.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla ww. działań/poddziałań zostały zaplanowane w III kwartale 2017 r.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej wersji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

 


Harmonogram prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków i dofinansowanie projektów dla poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków i dofinansowanie projektów dla poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok oraz Wieloletni plan naborów na lata 2015-2020 w trakcie realizacji Programu mogą ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

 

Dokumenty archiwalne:

Archiwalne komunikaty Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dotyczące zmiany terminów konkursów [link]