I posiedzenie Rady doradczej

W dniu 14 marca br. w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT).

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Organ składa się z przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci   i niedyskryminacji.

Celem funkcjonowania Rady jest zwiększenie udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w realizacji rozwoju strategicznego. Aktywny udział przedstawicieli organizacji społecznych pomoże w przygotowaniu i realizacji nowej Strategii ZIT w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektu Strategii ZIT wraz z listą zintegrowanych projektów wskazanych do realizacji,
  2. opiniowanie zmian Strategii ZIT,
  3. udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.

Obradom Rady doradczej przewodniczy Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Pan Piotr Dancewicz.

Podczas pierwszego posiedzenia uchwalono regulamin, który precyzuje zasady pracy oraz zakres umocowania członków zasiadających w Radzie.

Przedstawiono również w formie prezentacji multimedialnej stan prac nad przygotowaniem Strategii ZIT.

Podczas posiedzenia omówiono również obszary wsparcia ujęte w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027.

Członkowie Rady byli szczególnie zainteresowani wsparciem ze środków ZIT dedykowanym dla organizacji pozarządowych, które aktywnie działają w sferze społecznej i obywatelskiej na terenie Aglomeracji Opolskiej.