Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej

Tytuł projektu:

Transgraniczna siec współpracy międzysektorowej

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska.

 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, natomiast partnerem Národní klastrová asociace, podmiot reprezentujący ostrawskie środowisko instytucji otoczenia biznesu.

 

Okres realizacji:

01.01.2023 – 30.04.2023

Wydatki całkowite:

11.840,00 EUR

Dofinansowanie EFRR

10 064,00 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa:

592,00 EUR

 

Głównym celem projektu jest wsparcie oraz rozwój idei sieciowania współpracy w wymiarze międzysektorowym oraz wspólne określanie istotnych obszarów rozwoju w wymiarze transgranicznym poprzez promocję i rozwijanie dotychczasowych osiągnięć i wspólnych dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie intensywności i jakości współpracy instytucji publicznych, pozarządowych i środowiska gospodarczego na obszarze pogranicza.
  • Koordynacja i wykorzystanie wspólnie wypracowanych rozwiązań w obszarach: współpracy międzysektorowej, promocji lokalnych środowisk gospodarczych oraz działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.
  • Budowa efektywnie działającej sieci kontaktów międzysektorowych i międzybranżowych na polsko- czeskim pograniczu.
  • Wzmocnienie współpracy przy realizacji inwestycji liniowych oraz promocji ich znaczenia w kreowaniu rozwoju obszarów i lokalnych środowisk gospodarczych i społecznych.
  • Wymiana doświadczeń polskich i czeskich partnerów w zakresie współpracy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych ze zmianami klimatu i zagrożeniami cywilizacyjnymi np. huraganów, podtopień, blackout, katastrof w ruchu lądowym itp.
  • Ugruntowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy oraz jej usieciowienie poprzez zaangażowanie podmiotów współpracujących z obszaru polsko - czeskiego pogranicza.

 

Realizacja mikroprojektu z jednej strony stanowi kontynuację dotychczasowych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z partnerami z Republiki Czeskiej, z drugiej natomiast ma być impulsem do rozwoju i poszerzenia dotychczasowej współpracy poprzez jej usieciowienie oraz połączenie partnerów z różnych sektorów dotychczas współpracujących dwustronnie.

Dzięki temu nastąpi:

  • zmiana relacji bilateralnych na relacje wielostronne a tym samym wzmocnienie efektu  współpracy i zwiększenie obszaru współpracy (dwa Kraje CZ);
  • stworzenie szerokiego Forum do wymiany doświadczeń (w postaci transgranicznej sieci współpracy międzysektorowej) szczególnie w obszarach istotnych dla współpracujących partnerów. Będą to  w szczególności zagadnienia związane z rozwojem lokalnych środowisk gospodarczych, profesjonalizacją współpracy samorządów, współpracą w zakresie adaptacji do zmian klimatu, identyfikacją dobrych praktyk związanych z zarządzaniem strategicznym.

 

Głównym działaniem projektu jest organizacja polsko – czeskiej konferencji pn. Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej.

Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim: przedstawiciele środowisk samorządowych, gospodarczych, sektora pozarządowego, naukowego, energetycznego oraz instytucji otoczenia biznesu polsko - czeskiego pogranicza.

 


 

Podsumowanie konferencji Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej

 

20 kwietnia 2023 r., odbyła się polsko-czeska konferencja Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej, realizowana we współpracy przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, TAURON Dystrybucja SA oraz Národní klastrová asociace z Ostrawy.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu Państwa. Przekraczamy granice.

 

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli różnych środowisk. Udział w konferencji wzięło blisko 140 osób z Polski oraz Republiki Czeskiej. Honorowy patronat nad konferencją objęli Pani Izabella Wołłejko – Chwastowicz, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Pan dr Artur Żurakowski, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Opolu.

Celem konferencji było rozwinięcie idei sieciowania współpracy w wymiarze międzysektorowym, zwiększenie intensywności i jakości współpracy na obszarze pogranicza oraz budowa efektywnie działającej sieci kontaktów międzysektorowych i międzybranżowych.

 

Wprowadzenie do wydarzenia zostało wygłoszone przez Andrzeja Kasiurę – Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Waldemara Skomudka – Wiceprezesa Zarządu TAURON Dystrybucja SA oraz Lucie Foldynová – przedstawicielkę Národní Klastrová Asociace z Ostrawy.

O wyzwaniach samorządu, energetyki i nauki wobec bieżącej sytuacji w Polsce i Europie rozmawiali: pan ing. Otakar Štěpán Bačák - Zastępca Prezydenta Miasta Ołomuniec, Piotr Ordyna - Doradca Zarządu ds. regulacji TAURON Dystrybucja SA, dr Tymoteusz Marzec – przedstawiciel Unii Metropolii Polskich, Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Adam Zadrożny - Prezes Parku Przemysłowego Metalchem oraz dr inż. Wojciech Radziewicz – przedstawiciel Politechniki Opolskiej. Poruszyli oni niezwykle aktualne i istotne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym, zarządzania energią w czasach transformacji technologicznej, kształtowania nowych zasad regulacji dystrybucji energii elektrycznej oraz biznesowych warunków gwarantowania mieszkańcom pewności i ciągłości zasilania.

 

W panelu drugim, dotyczącym sieciowania współpracy w wymiarze transgranicznym, o tym czy ten proces ma sens i szansę powodzenia, dyskutowali: Lucie Foldynová, przedstawicielka Národní Klastrová Asociace z Ostrawy, st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zdeněk Hilbert - Przedstawiciel Regionalnej Agencji Rozwoju Moraw Środkowych z Ołomuńca, ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser - Przewodniczący Rady Nadzorczej i Rady Naukowej Instytutu Naukowo-Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Sebastianeum Silesiacum” w Kamieniu Śląskim, Izabela Gajecka - Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci TAURON Dystrybucja SA oraz Stanisław Potoniec -  Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ważnym elementem dyskusji były kwestie dotyczące współpracy na obszarze pogranicza, a także doświadczenia w dziedzinie klastrów z Republiki Czeskiej oraz Polski.  

 

Prezentacje przedstawicieli różnych branż i sektorów pozwoliły na zidentyfikowanie potencjalnych obszarów współpracy oraz określenie sposobów na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wierzymy, iż dzięki nawiązaniu solidnych i trwałych więzi pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy polsko-czeskiego pogranicza, konferencja Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej była pierwszym etapem dalszego sieciowania kontaktów transgranicznych.

 

Prelegentom, jak również wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia.

 

 

 

Projekt pn. Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice