Eksperci i Wykonawcy

Informacja dla osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska

 

 1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z siedzibą w Opolu (45-018) Plac Wolności 6, biuro@ao.opole.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (Edyta Orłowska, e-mail: edyta.orlowska@ao.opole.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  - świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,

  - uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  wypełnienia obowiązków, zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS*,- obowiązków podatkowo rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych);
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS*, Banki, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, partnerzy, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 5. Gdy uzna Pan/Pani, iż Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń realizacji umowy jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

 

 

* jeśli dotyczy