Podsumowanie konferencji Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej

 

20 kwietnia 2023 r., odbyła się polsko-czeska konferencja Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej, realizowana we współpracy przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, TAURON Dystrybucja SA oraz Národní klastrová asociace z Ostrawy.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu Państwa. Przekraczamy granice.

 

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli różnych środowisk. Udział w konferencji wzięło blisko 140 osób z Polski oraz Republiki Czeskiej. Honorowy patronat nad konferencją objęli Pani Izabella Wołłejko – Chwastowicz, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Pan dr Artur Żurakowski, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Opolu.

Celem konferencji było rozwinięcie idei sieciowania współpracy w wymiarze międzysektorowym, zwiększenie intensywności i jakości współpracy na obszarze pogranicza oraz budowa efektywnie działającej sieci kontaktów międzysektorowych i międzybranżowych.

 

Wprowadzenie do wydarzenia zostało wygłoszone przez Andrzeja Kasiurę – Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Waldemara Skomudka – Wiceprezesa Zarządu TAURON Dystrybucja SA oraz Lucie Foldynová – przedstawicielkę Národní Klastrová Asociace z Ostrawy.

O wyzwaniach samorządu, energetyki i nauki wobec bieżącej sytuacji w Polsce i Europie rozmawiali: pan ing. Otakar Štěpán Bačák - Zastępca Prezydenta Miasta Ołomuniec, Piotr Ordyna - Doradca Zarządu ds. regulacji TAURON Dystrybucja SA, dr Tymoteusz Marzec – przedstawiciel Unii Metropolii Polskich, Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Adam Zadrożny - Prezes Parku Przemysłowego Metalchem oraz dr inż. Wojciech Radziewicz – przedstawiciel Politechniki Opolskiej. Poruszyli oni niezwykle aktualne i istotne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym, zarządzania energią w czasach transformacji technologicznej, kształtowania nowych zasad regulacji dystrybucji energii elektrycznej oraz biznesowych warunków gwarantowania mieszkańcom pewności i ciągłości zasilania.

 

W panelu drugim, dotyczącym sieciowania współpracy w wymiarze transgranicznym, o tym czy ten proces ma sens i szansę powodzenia, dyskutowali: Lucie Foldynová, przedstawicielka Národní Klastrová Asociace z Ostrawy, st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zdeněk Hilbert - Przedstawiciel Regionalnej Agencji Rozwoju Moraw Środkowych z Ołomuńca, ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser - Przewodniczący Rady Nadzorczej i Rady Naukowej Instytutu Naukowo-Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Sebastianeum Silesiacum” w Kamieniu Śląskim, Izabela Gajecka - Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci TAURON Dystrybucja SA oraz Stanisław Potoniec -  Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ważnym elementem dyskusji były kwestie dotyczące współpracy na obszarze pogranicza, a także doświadczenia w dziedzinie klastrów z Republiki Czeskiej oraz Polski.  

 

Prezentacje przedstawicieli różnych branż i sektorów pozwoliły na zidentyfikowanie potencjalnych obszarów współpracy oraz określenie sposobów na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wierzymy, iż dzięki nawiązaniu solidnych i trwałych więzi pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy polsko-czeskiego pogranicza, konferencja Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej była pierwszym etapem dalszego sieciowania kontaktów transgranicznych.

 

Prelegentom, jak również wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia.