Informacja dla uczestników Festiwalu Recyklingu

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczestników Festiwalu Recyklingu zwanym dalej „Festiwalem” oraz „Wydarzeniem”

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu nr 77 541 64 50, lub adresem email: iod@opolskie.pl.
 3. Osoby, których dane dotyczą to te które aktywnie uczestniczyły w Festiwalu Recyklingu tj. wzięły udział w wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook, dołączyły do transmisji on-line oraz opublikowały swój komentarz pod postami publikowanymi w ramach wydarzenia (w tym konkursami).
 4. Dane osobowe przetwarzane, w trakcie Festiwalu to:

- imię i nazwisko oraz podpis - będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia Festiwalu, przydzielenia nagród, oraz rozliczenia projektu, w ramach którego organizowana jest akcja;

- imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu – w sytuacji, gdy uczestnik nie ma możliwości odbioru osobistego nagrody.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

- dane przetwarzane w celu organizacji Festiwalu, czynności z tym związanych oraz sporządzenia sprawozdań z wykonania zadań a więc realizacji projektu w ramach 5.2 "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zwanego dalej „projektem” – w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom tj. biuro prawne, beneficjent tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Festiwalu oraz sporządzenia sprawozdań z ich wykonania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa (okres trwałości 5 lat po zakończeniu projektu).
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż dane osobowe, przetwarzane są w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przetwarzanie danych opiera się na zasadzie dobrowolności ich podania.
 7. Dane osobowe nie ulegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.