Zamówienia publiczne w roku 2018

2018-12-19 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/52/2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy z zakresu urządzeń przeciwpowodziowych oraz działań prowadzonych w czasie powodzi, zasobów wodnych w postaci rzek i zbiorników wód powierzchniowych oraz innej infrastruktury wodnej zlokalizowanej...
2018-10-25 -

Zapytanie nr ZP/AO/51/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowościc min. 30MBs/30MBs do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Z uwagi na błąd pisarski w Załączniku nr 1 - Formularz oferty do Zapytania ofertowego ZP/AO/...
2018-07-27 -

Zapytanie nr ZP/AO/46/2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowego zamkniętego szkolenia dla pracowników zamawiającego tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
2018-07-27 -

Zapytanie nr ZP/AO/45/2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch dwudniowych szkoleń dla beneficjentów realizujących projekty dofinansowane ze środków UE.