Solidarni w obliczu zagrożeń

Sygnatariusze Porozumienia:

•    21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

•    Powiat Opolski 

•    Powiat Krapkowicki

•    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

•    Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach

•    Komenda Miejska PSP w Opolu

•    Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Sygnatariusze porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń” podjęli się współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Uznając wagę współpracy na wypadek powstania zjawisk ekstremalnych, które swym zasięgiem wykraczają poza teren jednego z Partnerów lub przewyższają jego możliwości do samodzielnego prowadzenia działań zdecydowali się na podjęcie wspólnych działań.

Do podstawowych założeń naszego porozumienia należą:

–    solidarna pomoc wszystkich Partnerów w sytuacji wystąpienia zagrożenia,

–    poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,

–    udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności,

–    poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe Partnerów na wypadek zdarzeń ekstremalnych,

–    poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych,

–    poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,

–    zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się  na

wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju. Ponadto śmiało można powiedzieć, że stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego realizacją żywo zainteresowana jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Dowodem ogromnego wsparcia dla idei porozumienia jest obecność przedstawicieli powyższych instytucji w uroczystości podpisania dokumentu inaugurującego rozpoczęcie współpracy, a także organizacja tego wydarzenia w trakcie międzywojewódzkich ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej połączonych z ćwiczeniami Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego pod kryptonimem „Solidarni 2016”.

 

Bieżące wydarzarzenia oraz aktualne informacje o projekcie dostępne są tutaj: