Aglomeracja Opolska wyróżniona na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP

Witryna Obywatelska Prezydenta RP to serwis mający na celu upowszechnianie dobrych praktyk, aby doświadczenia poszczególnych samorządów, organizacji pozarządowych i grup obywatelskich wskazywały innym drogę do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi poprzez rozbudzanie świadomości obywatelskiej oraz budowanie kapitału społecznego, kształtowanie świadomości, że rozwój Polski, a więc także gmin, powiatów i województw jest wynikiem pracy mieszkańców, którzy również ponoszą za niego odpowiedzialność niezależnie od poglądów politycznych, zachęcanie do kształtowania nowych form uczestnictwa obywatelskiego w zarządzaniu sprawami publicznymi, budowanie przekonania, że podstawą rozwoju jest jak najszersza współpraca jednostek samorządu terytorialnego, tak ze społecznościami lokalnymi, jak też między sobą, gromadzenie dobrych praktyk, ich upowszechnianie i zachęcanie do wykorzystania.

Inicjatywy obywatelskie zgłaszane mogą być w trzech kategoriach: Wspólnota Obywatelska, Partnerstwo Samorządów i Obywatelska Inicjatywa Lokalna.

Informacja o utworzeniu Aglomeracji Opolskiej, opis jej funkcjonowania oraz wzajemnych relacji partnerów AO wskazana została jako dobra praktyka w kategorii Partnerstwo Samorządów.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią inicjatywy:

http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,251.html