II posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 17 października 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT).

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska i składa się z przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci   i niedyskryminacji.

Podczas drugiego posiedzenia Rady, jej członkowie zapoznali się z prezentacją dotyczącą stanu przygotowania nad Strategią ZIT, omówione zostały: struktura dokumentu i jego główne elementy: diagnoza, SWOT, struktura celów rozwojowych.

Kluczowym punktem spotkania była dyskusja nad listą projektów wybieranych w trybie niekonkurencyjnym, oraz wiązkami projektów określonych dla trybu konkurencyjnego. Sformułowano konkretne wnioski i zapytania, które zostaną przesłane do Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Unijne dla Opolskiego 2021- 2027.