Podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego pn. Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W dniu 22 września 2023 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: Pan Andrzej Kasiura i Pani Małgorzata Stelnicka oraz Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Pan Adam Kępkowski podpisali w imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+.

 

W ramach zawartej umowy zrealizowane zostaną działania niezbędne do ukończenia pracy nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021+:

 

  • Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ oraz przeprowadzenie strategiczne oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu;
  • Badanie ewaluacyjne "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+" wraz z oceną trafności doboru projektów zintegrowanych;
  • Przeprowadzenie warsztatów strategicznych prezentujących efekty pracy nad Strategią ZIT 2021+.

 

Zadanie pn. "Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+" jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO na podstawie umowy nr BDO.614.30.6.2023 z dnia 22 września 2023 r.