Ruszamy z projektem "Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej"

W dniu 11 sierpnia 2022 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Pan Andrzej Kasiura i Pan  Joachim Wojtala podpisali w imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego: "Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej".

Projekt, który będzie realizowany przy pomocy partnerskich gmin i powiatów Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska uwzględnia następujące cele:

  • promocję podejścia ekologicznego,
  • działania edukacyjne skierowanie do dzieci, młodzieży i rodzin z zakresu selektywnej zbiórki odpadów,
  • działania przyczyniające się do zmniejszenia wytwarzania odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów, m.in. poprzez segregację odpadów u źródła, właściwe zasady kompostowania, racjonalne wykorzystanie zasobów, wpływ nieprawidłowego postępowania z odpadami, w tym tworzenie dzikich wysypisk odpadów i spalania odpadów w piecach na środowisko i zdrowie człowiek,
  • działania obejmujące kreatywne powtórne wykorzystanie odpadów i zagadnienia związane z recyklingiem.

Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości życia i świadomości ekologicznej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej.

W ramach zawartej umowy zrealizowane zostaną działania promocyjno – edukacyjne na terenie 20 gmin Aglomeracji Opolskiej, w tym międzypokoleniowe plenerowe warsztaty edukacyjne oraz akcja sprzątania świata w Aglomeracji Opolskiej.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 145 980,00 PLN oraz środków budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 54 020,00 PLN. Łączna kwota dofinansowania tego zadania wynosi 200 000,00 PLN. Uzupełnieniem będzie wkład własny z budżetu stowarzyszenia w wysokości 50 012,00 zł.