SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+,

które zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

 

 

Wykonanie wykonanie prognozy i ewaluacji jest finansowane w ramach zadania pn. „Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+” współfinansowanego z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO na podstawie umowy nr BDO.614.30.6.2023 z dnia 22 września 2023 r.